Tags archives: film editting

  • Hướng dẫn qui trình dựng phim cưới phóng sự

  • Khi bạn tham gia vào đội ngũ sản xuất phim cưới phóng sự của Dragon Films, đặc biệt là bộ phận dựng phim, thì tôi có một số hướng dẫn qui trình dựng phim cưới phóng sự đã được thống nhất và áp dụng cho rất nhiều kỹ thuật viên dựng phim trong quá trình làm việc tại đây. *** I - Quản lý dữ liệu phim[...]